Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w WarszawieKoszty postępowania egzekucyjnego

Komornik nie przeprowadza dochodzenia, jaki majątek posiada dłużnik z wyjątkiem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego. Jednakże wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika (art.7971 kpc).

Zgodnie z art.53a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji opłatę stałą w wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 7971 kpc. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie. W razie odnalezienia majątku dłużnika w trybie określonym w ust.1 komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej na podstawie ust.1.

Nadto na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji:

Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

Wydatkami, o których mowa są:

  1. należności biegłych
  2. koszty ogłoszeń w pismach
  3. koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości
  4. należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach
  5. koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11 (ww ustawy), poza terenem rewiru komorniczego
  6. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym
  7. koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia
  8. koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego. (art.39)

Na pokrycie powyższych wydatków, komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. (art.40)

Za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Opłatę tę uiszcza wierzyciel, składając wniosek o dokonanie zabezpieczenia, a jeżeli nie uiści jej wraz w wnioskiem, komornik wzywa wierzyciela do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Do czasu uiszczenia opłaty komornik nie dokonuje zabezpieczenia. (art.45)

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego , stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. (art.49)


Skontaktuj się z nami: telefonicznie:
22 697-00-61, 506-143-444, 798 931 502
mailowo: 
sekretariat@komornik-zoliborz.pl


W SPRAWIE WPŁAT PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:
KONTAKT@KOMORNIK-ZOLIBORZ.PL
W KORESPONDENCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMER SPRAWY ORAZ NUMER TELEFONU.