Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w WarszawieO kancelarii

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek 15:00 - 18:00
czwartek 9:00 - 12:00

Wpłat na poczet spłaty dochodzonych należności oraz zaliczek można dokonywać bezpośrednio w kancelarii bądź na poniżej podany rachunek bankowy komornika Bank Polska Kasa Opieki SA 43 1240 6074 1111 0010 4704 2981

Informacji udzielamy osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 22 697-00-61, 506-143-444, 798 931 502 lub drogą elektroniczną pod adresami: sekretariat@komornik-zoliborz.pl

Informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie są udzielane stronie (wierzyciel lub dłużnik) pełnomocnikowi, przedstawicielowi ustawowemu, kuratorowi, opiekunowi prawnemu.

Celem prawidłowej weryfikacji rozmówcy bądź osoby kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy i danych osobowych interesanta ( imienia i nazwiska oraz numeru pesel).

Oświadczenie o wskazaniu mienia przez dłużnika w trybie art. 801 kpc może zostać złożone w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem) przesłane na adres kancelarii. Powyższych wyjaśnień można udzielić osobiście w kancelarii komornika w dniach i godzinach przyjęć interesantów oraz telefonicznie lub za pośrednictwem fax-u 22 864 39 79.

Osoba kontaktująca się z kancelarią komornika, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax-u, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przebiegiem postępowania egzekucyjnego. Dane te podawane są dobrowolnie, zaś osoba, której dotyczą, ma prawo do wglądu i ich poprawiania. Komornik Sądowy który prowadzi postępowanie egzekucyjne gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych przekazywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).


Skontaktuj się z nami: telefonicznie:
22 697-00-61, 506-143-444, 798 931 502
mailowo: 
sekretariat@komornik-zoliborz.pl


W SPRAWIE WPŁAT PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:
KONTAKT@KOMORNIK-ZOLIBORZ.PL
W KORESPONDENCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMER SPRAWY ORAZ NUMER TELEFONU.