Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w WarszawieWnioski Egzekucyjne

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym.

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji (art.797 kpc). Sposobami egzekucji wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego są: ruchomości, wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, wierzytelności, inne prawa majątkowe, nieruchomości. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciw temu samemu dłużnikowi (art.799 kpc).

Komornik zwraca się o umieszczanie w treści wniosków egzekucyjnych danych identyfikujących dłużnika (numery PESEL i NIP w przypadku osób fizycznych, numery NIP i REGON w przypadku osób prawnych) oraz umożliwiających identyfikację składników majątku, do których egzekucja ma zostać skierowana. Skierowanie egzekucji do rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę czy wierzytelności umożliwi wskazanie banku, pracodawcy, dłużnika wierzytelności, natomiast w przypadku egzekucji z nieruchomości wskazać należy dokładne miejsce jej położenia oraz numer księgi wieczystej i prowadzący ją sąd.

W tym celu pomocna może okazać się przeglądarka ksiąg wieczystych udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html


Skontaktuj się z nami: telefonicznie:
22 697-00-61, 506-143-444, 798 931 502
mailowo: 
[email protected]


W SPRAWIE WPŁAT PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM:
[email protected]
W KORESPONDENCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMER SPRAWY ORAZ NUMER TELEFONU.